Ring oss idag! 0340 69 00 00. Vardagar 06:30 - 17:00 Lördagar 9:00 - 12:00 Sön- & helgdagar Stängt
  • Lånesläp
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar
Välj butik
Butik
Varbergs Trä Varberg
Susvindsvägen 22
432 32 Varberg
Öppettider
  • Mån-Fre 06:30 - 17:00
  • Lör Stängt
  • Sön Stängt
Butik
Varbergs Trä Falkenberg
Plankagårdsvägen 3
311 45 Falkenberg
Öppettider
  • Mån-Fre 06:30 - 17:00
  • Lör Stängt
  • Sön Stängt

Varukorg

Produkter
Antal
à-pris
Summa med moms
Norgips
Art. nr: 006816703 EAN: 4260021861424 Lev. Art. nr: 131094

Fogspackel, grå Aquapanel (2954-)

Hämta i butik
Varberg: Kontrollerar lagerstatus
Falkenberg: Kontrollerar lagerstatus
Köp online
Kontrollerar lagerstatus
Beräknad leverans:
Produktinformation

Används till spackling av skarvar tillsammans med skarvremsa. Åtgång: 0.7 kg/m2.

Antal (m²/st) 0,7/20
Miljöinformation
GHS05
GHS07
Faroangivelser
H315: Irriterar huden
H318: Orsakar allvarliga ögonskador
H335: Kan orsaka irritation i luftvägarna
Skyddsangivelser
P102: Förvaras oåtkomligt för barn
P271: Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen
P280: Använd skyddshandskar och ögonskydd
P305+P351+P338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja
P310: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN
P501: Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning