Ring oss idag! 0340 69 00 00. Öppettider: Vardagar 06:30 - 17:00 Lördagar 9:00 - 12:00
  • Lånesläp
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar
Välj butik
Butik
Varbergs Trä Varberg
Susvindsvägen 22
432 32 Varberg
Öppettider
  • Mån-Fre 06:30 - 17:00
  • Lör Stängt
  • Sön Stängt
Butik
Varbergs Trä Falkenberg
Plankagårdsvägen 3
311 45 Falkenberg
Öppettider
  • Mån-Fre 06:30 - 17:00
  • Lör Stängt
  • Sön Stängt

Varukorg

Produkter
Antal
à-pris
Summa med moms
Essve
Art. nr: 006244358 EAN: 7317761076902 Lev. Art. nr: 20093

TRÄLIM PU (3918-551)

Essve TRÄLIM PU, 006244358

TRÄLIM PU Läs mer

Hämta i butik
Varberg: Kontrollerar lagerstatus
Falkenberg: Kontrollerar lagerstatus
Köp online
Kontrollerar lagerstatus
Beräknad leverans:
Produktinformation

TRÄLIM PU

Trälim PU är ett trälim baserat på Polyuretan. Limmet har en utfyllande förmåga och skummar upp något under härdning, dosera måttfullt. För snabbast limfixering och genomhärdning, bevattna eller använd ESSVE AKTIVATOR PU-LIM & SKUM innan montaget. För bästa resultat ska material som skall limmas vara hållfasta, ha rimlig passform samt vara rena och fettfria. Limförband ska sättas i press eller hållas ihop av montagets egen vikt, under minst trettio minuter, gärna längre (limmet expanderar). Förvaras svalt men frostfritt. Ej torkat lim rengöres med nafta, sprit eller ESSVE RENGÖRING DUKAR. Fuktklass D4 Övermålningsbar Arbetstemperatur +10°C till +40°C Lagras stående i rumstemperatur max +25°C

ESSVE Trälim PU är ett lim som är vattenfast och används till applikationer i fuktutsatta miljöer. För inne och ute Trä mot trä OSB-/spånsliva Cellplast, skumgummi, metall mm

Farosymboler GHS07, GHS08
Miljökodning Inomhus/Utomhus
Typ Trälim
Väderbeständig Ja
Miljöinformation
GHS07
GHS08
Faroangivelser
H351: Misstänks kunna orsaka cancer .
H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.
H315: Irriterar huden.
H332: Skadligt vid inandning.
H335: Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H334: Kan orsaka allergi-eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H373: Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering
Skyddsangivelser
P102: Förvaras oåtkomligt för barn.
P201: Inhämta särskilda instruktioner före användning.
P260: Inandas inte damm / rök / gaser / dimma / ångor / sprej.
P281: Använd föreskriven personlig skyddsutrustning.
P285: Använd andningsskydd vid otillräcklig ventilation.
P308+P313: Vid exponering eller misstanke om exponering: Sök läkarhjälp.
P403: Förvaras på väl ventilerad plats.
P405: Förvaras inlåst.
P501: Innehållet / behållaren lämnas till avfallscentral
Kompletterande märkning
EUH204: Innehåller isocyanater. Kan orsaka en allergisk reaktion.