Ring oss idag! 0340 69 00 00. Öppettider: Vardagar 06:30 - 17:00 Lördagar 9:00 - 12:00
  • Lånesläp
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar
Välj butik
Butik
Varbergs Trä Varberg
Susvindsvägen 22
432 32 Varberg
Öppettider
  • Mån-Fre 06:30 - 17:00
  • Lör Stängt
  • Sön Stängt
Butik
Varbergs Trä Falkenberg
Plankagårdsvägen 3
311 45 Falkenberg
Öppettider
  • Mån-Fre 06:30 - 17:00
  • Lör Stängt
  • Sön Stängt

Varukorg

Produkter
Antal
à-pris
Summa med moms
Essve
Art. nr: 006816069 EAN: 7317761838166 Lev. Art. nr: 118826

STENLIM SKUM (3967-)

Essve STENLIM SKUM , 006816069

STENLIM SKUM Läs mer

Hämta i butik
Varberg: Kontrollerar lagerstatus
Falkenberg: Kontrollerar lagerstatus
Köp online
Kontrollerar lagerstatus
Beräknad leverans:
Produktinformation

STENLIM SKUM

STENLIM SKUM ersätter både montagelim och PU-lim vid bruk i ej klassificerade eller lastbärande förband. Effektivt och tidsbesparande. Ger en mycket stark och utfyllande vattenfast infästning. Ett bra alternativ till murbruk vid enklare, ej bärande konstruktioner, perfekt när man saknar tillgång till rinnande vatten. Med bipackad kombiadapter och rör kan produkten användas direkt, eller tillsammans med verktyg som ESSVE NBS SKUMPISTOL. Pistol rekommenderas då det ger bättre kontroll, bättre möjlighet att avbryta och återuppta arbetet samt även möjlighet till direkt dubbelsträng med ESSVE MUNSTYCKE DUBBELPIP (tillbehör). Extra snabb härdning i kombination med ESSVE AKTIVATOR PU-LIM & SKUM, effektiv härdning ned till -18° även i helt slutna utrymmen. Bra alternativ till murbruk vi ej bärande konstruktioner, inget behov av rinnande vatten Snabbhärdande Extra snabb härdning med ESSVE AKTIVATOR PU-LIM & SKUM Vattenfast Fixerar efter 10 min Lastbar efter 30-60 min Tål ej solljus, ska täckas/övermålas Applikationstemperatur -10° till max +35°C

ESSVE STENLIM SKUM är ett snabbhärdande skumlim för att limma kantsten, lättbetong, Leca, trä och metall. För inom- och utomhus bruk Stenmurar, kantsten Toppsten, betong Lättbetong, Leca, tegel Trä, metall, gips, cellplast, isolering

Typ Stenlim
Miljöinformation
GHS02
GHS07
GHS08
Faroangivelser
H222: Extremt brandfarlig aerosol.
H229: Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning
H302: Skadligt vid förtäring.
H315: Irriterar huden.
H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.
H334: Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
H335: Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H351: Misstänks kunna orsaka cancer.
H373: Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering
Skyddsangivelser
P101: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102: Förvaras oåtkomligt för barn.
P210: Får inte utsättas för värme / gnistor / öppen låga / heta ytor. - Rökning förbjuden.
P211: Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
P251: Tryckbehållare: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.
P271: Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
P280: Använd skyddshandskar / skyddskläder / ögonskydd / ansiktsskydd.
P304+P340: VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
P305+P351+P338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P410+P412: Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C / 122 °F.
P501: Innehållet / behållaren lämnas till avfallshantering enligt gällande lagstiftning för avfall.
Kompletterande märkning
EUH204: Innehåller isocyanater. Kan orsaka en allergisk reaktion.