Ring oss idag! 0340 69 00 00. Öppettider: Vardagar 06:30 - 17:00 Lördagar 9:00 - 12:00
  • Lånesläp
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar
Välj butik
Butik
Varbergs Trä Varberg
Susvindsvägen 22
432 32 Varberg
Öppettider
  • Mån-Fre 06:30 - 17:00
  • Lör Stängt
  • Sön Stängt
Butik
Varbergs Trä Falkenberg
Plankagårdsvägen 3
311 45 Falkenberg
Öppettider
  • Mån-Fre 06:30 - 17:00
  • Lör Stängt
  • Sön Stängt

Varukorg

Produkter
Antal
à-pris
Summa med moms
Essve
Art. nr: 006835278 EAN: 7317761838029 Lev. Art. nr: 118798

RENGÖRING (3968-)

Essve RENGÖRING , 006835278

RENGÖRINGSSPRAY PU-LIM OCH SKUM Läs mer

Hämta i butik
Varberg: Kontrollerar lagerstatus
Falkenberg: Kontrollerar lagerstatus
Köp online
Kontrollerar lagerstatus
Beräknad leverans:
Produktinformation

RENGÖRINGSSPRAY PU-LIM OCH SKUM

Vid spill och kladd - spraya ytan direkt och torka av, upprepa till absolut rent. Rengör skumpistolen genom att spraya igenom den, använd medföljande spraymunstycke, tills det bara kommer vätska, stäng sedan munstycket. Känsliga ytor kan skadas eller mattas ner. Burken skakas före användning och ska helst vara rumstemp, för bästa funktion. Praktiskt spraymunstycke medföljer Lagras stående i rumstemperatur max +25°C Ej för cellplast och styroform

ESSVE RENGÖRINGSSPRAY PU-LIM & SKUM används för rengöring av spikpistoler. Tar bort ohärdat fogskum och PU-lim. För användning både inne och ute För rengöring av skumpistoler För rengöring av ohärdat fogskum, PU-lim och verktyg

Farosymboler GHS02, GHS07
Typ Lim & Skum
Miljöinformation
GHS02
GHS07
Faroangivelser
H222: Extremt brandfarlig aerosol.
H229: Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning
H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.
H336: Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelser
P101: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102: Förvaras oåtkomligt för barn.
P210: Får inte utsättas för värme / gnistor / öppen låga / heta ytor. - Rökning förbjuden.
P211: Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
P410+P412: Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C / 122 °F.
P280: Använd skyddshandskar / skyddskläder / ögonskydd / ansiktsskydd.
P305+P351+P338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P337+P313: Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
P261: Undvik att inandas damm / rök / gaser / dimma / ångor / sprej.
P304: VID INANDNING:
P312: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P501: Innehållet / behållaren lämnas till avfallscentral.
Kompletterande märkning
EUH066: Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.