Ring oss idag! 0340 69 00 00. Öppettider: Vardagar 06:30 - 17:00 Lördagar 9:00 - 12:00
  • Lånesläp
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar
Välj butik
Butik
Varbergs Trä Varberg
Susvindsvägen 22
432 32 Varberg
Öppettider
  • Mån-Fre 06:30 - 17:00
  • Lör Stängt
  • Sön Stängt
Butik
Varbergs Trä Falkenberg
Plankagårdsvägen 3
311 45 Falkenberg
Öppettider
  • Mån-Fre 06:30 - 17:00
  • Lör Stängt
  • Sön Stängt

Varukorg

Produkter
Antal
à-pris
Summa med moms
Essve
Art. nr: 006850275 EAN: 7317761838135 Lev. Art. nr: 118820

FOGSKUM FLEX (3969-)

Essve FOGSKUM FLEX , 006850275

FOGSKUM FLEX Läs mer

Hämta i butik
Varberg: Kontrollerar lagerstatus
Falkenberg: Kontrollerar lagerstatus
Köp online
Kontrollerar lagerstatus
Beräknad leverans:
Produktinformation

FOGSKUM FLEX

Flexibelt och elastiskt fogskum med hög precision som ger minimalt med spill. Med bipackad kombiadapter och rör kan produkten användas direkt, eller tillsammans med verktyg som ESSVE NBS SKUMPISTOL. Med pistol blir resultatet alltid bäst och är proffsens bästa val. Högisolerande med permanent rörelseupptagning på ca 20%. Flexibelt och elastiskt 20% bestående rörelseupptagning Flexibilitet medger efterjustering av karmar Ljuddämpande akustikfog (-60 dB) Kan skäras efter 4-6 timmar Högisolerande Skakas minst 20 gånger före användning Tål ej solljus - ska täckas/övermålas Applikationstemperatur ner till -5°C med ESSVE AKTIVATOR PU-LIM & SKUM ner till -15°C Lagras stående i rumstemperatur max +25°C

ESSVE Fogskum FLEX är ett elastiskt skum med bestående rörelseupptagning på ca 20%. Utmärkt för värme- och ljudisolering. För användning både inomhus och utomhus. För tätning runt dörrar och fönster För tätning runt genomföringar Allmän tätning med fogskum Akustiktätning Värmeisolering Spill rengöres med ESSVE RENGÖRING PU-LIM & SKUM

Appliceringstemperatur (°C) -50 / 90
Farosymboler GHS02, GHS07, GHS08
Huvudmaterial Polyuretan
Material att fästa Betong/Metall/Sten/Trä/Glas/Tegel
Material att fästa i Betong, Metall, Sten, Trä, Glas, Tegel
Miljömärkning Basta
Rengöring Rengöringsduk, Rengöringsspray
Rengöring Verktyg Rengöringsduk/Rengöringsspray
Temperaturresistens min/max -50 / 90
Typ Fogskum
Övermålningsbar Ja
Miljöinformation
GHS02
GHS07
GHS08
Faroangivelser
H222: Extremt brandfarlig aerosol.
H229: Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning
H302: Skadligt vid förtäring.
H315: Irriterar huden.
H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.
H334: Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
H335: Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H351: Misstänks kunna orsaka cancer.
H373: Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering
Skyddsangivelser
P101: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102: Förvaras oåtkomligt för barn.
P210: Får inte utsättas för värme / gnistor / öppen låga / heta ytor. - Rökning förbjuden.
P211: Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
P251: Tryckbehållare: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.
P271: Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
P280: Använd skyddshandskar / skyddskläder / ögonskydd / ansiktsskydd.
P304+P340: VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
P305+P351+P338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P410+P412: Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C / 122 °F.
P501: Innehållet / behållaren lämnas till godkänd avfallshanterare.
Kompletterande märkning
EUH204: Innehåller isocyanater. Kan orsaka en allergisk reaktion.