Ring oss idag! 0340 69 00 00. Öppettider: Vardagar 06:30 - 17:00 Lördagar Stängt Nov-Feb
  • Lånesläp
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar
Välj butik
Butik
Varbergs Trä Varberg
Susvindsvägen 22
432 32 Varberg
Öppettider
  • Mån-Fre 06:30 - 17:00
  • Lör Stängt
  • Sön Stängt
Butik
Varbergs Trä Falkenberg
Plankagårdsvägen 3
311 45 Falkenberg
Öppettider
  • Mån-Fre 06:30 - 17:00
  • Lör Stängt
  • Sön Stängt

Varukorg

Produkter
Antal
à-pris
Summa med moms
Essve
Art. nr: 006192408 EAN: 7317761074694 Lev. Art. nr: 118613

FOGSKUM ÅRETRUNT (3908-)

Essve FOGSKUM ÅRETRUNT , 006192408

FOGSKUM ÅRETRUNT Läs mer

Hämta i butik
Varberg: Kontrollerar lagerstatus
Falkenberg: Kontrollerar lagerstatus
Köp online
Kontrollerar lagerstatus
Beräknad leverans:
Produktinformation

FOGSKUM ÅRETRUNT

Fixerande icke elastiskt skum som kan skäras och målas efter härdning. Fäster mot de flesta byggmaterial, ej vissa plaster. Använd ESSVE AKTIVATOR PU-LIM & SKUM eller vattna applikationen vid lägre temperatur och i slutna utrymmen. Med bipackad kombiadapter och rör kan produkten användas direkt, eller tillsammans med verktyg som ESSVE NBS SKUMPISTOL. Burken ska helst vara rumstempererad för bästa funktion. Utfyllande och isolerande Kan skäras och målas efter härdning Ska täckas/övermålas. Skakas upp och ned 20 ggr före användning Applikationstemperatur -10°C till +30°C Härdar långsamt under +10°C Härdar snabbare med ESSVE AKTIVATOR PU-LIM & SKUM Lagras stående i rumstemperatur max +25°C Optimal funktion med rumsvarm burk

ESSVE Fogskum ÅRET RUNT är ett icke elastisk allround skum för användning både inom- och utomhus. Tål ej solljus För tätning runt dörrar och fönster För tätning mellan byggdetaljer och rör Fäster mot de flesta byggmaterial, ej vissa plaster Spill rengöres med ESSVE RENGÖRING PU-LIM & SKUM

Appliceringstemperatur (°C) -10 / +30
Arbetstemperatur (°C) -10 / +30
Färg Gul
Huvudmaterial Polyuretan
Material att fästa Betong/Metall/Sten/Trä/Glas/Tegel
Material att fästa i Betong, Metall, Sten, Trä, Glas, Tegel
Miljökodning Inomhus/Utomhus
Miljömärkning Basta
Nyans gul beige
Övermålningsbar Ja
Rengöring Skumrengöring spray
Rengöring Verktyg Skumrengöring spray
Temperaturresistens min/max -50 / 90
Teoretisk max skumvolym (L) 30
Typ Fogskum
Farosymboler GHS02, GHS07, GHS08
Miljöinformation
GHS02
GHS07
GHS08
Faroangivelser
H222: Extremt brandfarlig aerosol.
H229: Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning
H302: Skadligt vid förtäring.
H315: Irriterar huden.
H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.
H334: Kan orsaka allergi-eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
H335: Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H351: Misstänks kunna orsaka cancer
H373: Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering
Skyddsangivelser
P101: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102: Förvaras oåtkomligt för barn.
P103: Läs etiketten före användning.
P251: Tryckbehållare: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.
P302+P352: VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.
P304+P340: VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
P305+P351+P338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P308+P313: Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
P210: Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra
P280: Använd skyddshandskar / skyddskläder / ögonskydd / ansiktsskydd.
P211: Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
P412: Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C / 122 °F.
P271: Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
P410+P412: Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C / 122 °F.
P501: Innehållet / behållaren lämnas till avfallscentral
Kompletterande märkning
EUH204: Innehåller isocyanater. Kan orsaka en allergisk reaktion.