Ring oss idag! 0340 69 00 00. Öppettider: Vardagar 06:30 - 17:00 Lördagar 9:00 - 12:00
  • Lånesläp
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar
Välj butik
Butik
Varbergs Trä Varberg
Susvindsvägen 22
432 32 Varberg
Öppettider
  • Mån-Fre 06:30 - 17:00
  • Lör Stängt
  • Sön Stängt
Butik
Varbergs Trä Falkenberg
Plankagårdsvägen 3
311 45 Falkenberg
Öppettider
  • Mån-Fre 06:30 - 17:00
  • Lör Stängt
  • Sön Stängt

Varukorg

Produkter
Antal
à-pris
Summa med moms
Essve
Art. nr: 006192412 EAN: 7317761074786 Lev. Art. nr: 118623

FOGSKUM 90 BRAND (3909-)

Essve FOGSKUM 90 BRAND , 006192412

ESSVE FIRESTOP FIRE FOAM 2K - BRANDSKUM Läs mer

Hämta i butik
Varberg: Kontrollerar lagerstatus
Falkenberg: Kontrollerar lagerstatus
Köp online
Kontrollerar lagerstatus
Beräknad leverans:
Produktinformation

ESSVE FIRESTOP FIRE FOAM 2K - BRANDSKUM

ESSVE FIRESTOP FIRE FOAM 2K är ett icke elastiskt skum med hög tryckhållfasthet för brandklassadade tätningar enligt typgodkännande. Härdar oavsett miljö och i avsaknad av luftfukt i slutna utrymmen. Kan skäras och målas. Brandteknisk klass EI 60/EI 90 Härdar inom 15 minuter Övermålningsbar Applikationstemperatur +10°C till +30°C Lagras stående i rumstemperatur max +25°C Tål ej solljus, ska täckas/övermålas ESSVE FIRESTOP FIRE FOAM 2K är RISE Certifierad 0250/97 mot BBR avsnitt 5:231. ESSVE FIRESTOP FIRE FOAM 2K är certifierad enl KIWA Byggproduktcertifikat 1450.

ESSVE FIRESTOP FIRE FOAM 2K är ett brandskum för genomföringar med stålrör eller ventilation i brandcellsskiljande massiva byggnadsdelar av betong, lättbetong, tegel eller motsvarande samt i gipsväggar. För inne och ute Rör och genomföringar Fäster mot de flesta byggmaterial (ej vissa plaster)

Rengör öppningen från lösa föroreningar. Vrid aktiveringsvredet i botten av burken 4 varv i pilens riktning, skaka flaskan upp och ned 20 ggr efter aktivering. Flaskan skall hållas upp och ner vid skumning. En ljusgrön färg på skummet talar om att det är rätt blandning. Aktiverad burk används inom 10 min. Optimal funktion uppnås med rumsvarm burk. Renskär skummet efter behov efter ca 15 min. Avlägsna ohärdat skum med Skumrengöring (inom 5 min). Härdad massa avlägsnas mekaniskt. Täck eventuella spillytor innan applicering.

Appliceringstemperatur (°C) 5 / 100
EN-standard EN-1366-3/EN-1366-4
Färg Grön
Kabel rör genomföring Metallrör
Miljökodning Utomhus
Nyans Ljusgrön
Öppning 375
Övermålningsbar Ja
Temperaturresistens min/max 5 / 100
Typ Fogskum
Farosymboler GHS02, GHS07, GHS08
Miljöinformation
GHS02
GHS07
GHS08
Faroangivelser
H222: Extremt brandfarlig aerosol.
H229: Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning
H351: Misstänks kunna orsaka cancer.
H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H334: Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.
H315: Irriterar huden.
H335: Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H373: Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering
H302: Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelser
P210: Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
P211: Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
P251: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.
P410+P412: Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C / 122 °F.
P260: Inandas inte damm / rök / gaser / dimma / ångor / sprej.
P271: Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
P280: Använd skyddshandskar / skyddskläder / ögonskydd / ansiktsskydd.
P305+P351+P338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P308+P313: VID exponering eller misstanke om exponering: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN / läkare /
P501: Innehållet / behållaren lämnas till avfallscentral i enlighet med lokala/nationella bestämmelser.
P102: Förvaras oåtkomligt för barn.