Ring oss idag! 0340 69 00 00. Öppettider: Vardagar 06:30 - 17:00 Lördagar 9:00 - 12:00
  • Lånesläp
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar
Välj butik
Butik
Varbergs Trä Varberg
Susvindsvägen 22
432 32 Varberg
Öppettider
  • Mån-Fre 06:30 - 17:00
  • Lör Stängt
  • Sön Stängt
Butik
Varbergs Trä Falkenberg
Plankagårdsvägen 3
311 45 Falkenberg
Öppettider
  • Mån-Fre 06:30 - 17:00
  • Lör Stängt
  • Sön Stängt

Varukorg

Produkter
Antal
à-pris
Summa med moms
TREMCO ILLBRUCK
Art. nr: 002740534 EAN: 7314920519751 Lev. Art. nr: 995253

TRÄLIM PU204 0,25L (24752-1100)

TREMCO ILLBRUCK TRÄLIM PU204 0,25L , 002740534

PU-lim illbruck. Vattenfast. Extremt hög hållfasthet. Utfyllande. Uppfyller kraven i SS-EN 204/205 Klass D4. Polyuretanlim utan lösningsmedel som ger vattenbeständiga fogar. Limmet härdar med luftens eller matrialets fuktighet. Har god inträngning i Läs mer

Hämta i butik
Varberg: Kontrollerar lagerstatus
Falkenberg: Kontrollerar lagerstatus
Köp online
Kontrollerar lagerstatus
Beräknad leverans:
Produktinformation

PU-lim illbruck. Vattenfast. Extremt hög hållfasthet. Utfyllande. Uppfyller kraven i SS-EN 204/205 Klass D4. Polyuretanlim utan lösningsmedel som ger vattenbeständiga fogar. Limmet härdar med luftens eller matrialets fuktighet. Har god inträngning i

PU-lim illbruck. Vattenfast. Extremt hög hållfasthet. Utfyllande. Uppfyller kraven i SS-EN 204/205 Klass D4. Polyuretanlim utan lösningsmedel som ger vattenbeständiga fogar. Limmet härdar med luftens eller matrialets fuktighet. Har god inträngning i porösa material eller material med cellstruktur. Limfogen fyller ut eventuella ojämnheter. Användningsområde: Främst för trälimning men kan även användas som konstruktionslim. Fäster mot trä, aluminium, stål, betong och vissa hårda plaster etc.

Beteckning 331942
Innehåll (ml) 250
Typ Trälim
Miljöinformation
GHS07
GHS08
Faroangivelser
H315: Irriterar huden
H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion
H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.
H334: Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning
H332: Skadligt vid inandning.
H335: Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H351: Misstänks kunna orsaka cancer
H373: Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering
Skyddsangivelser
P101: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102: Förvaras oåtkomligt för barn.
P281: Använd föreskriven personlig skyddsutrustning.
P304+P341: VID INANDNING: Vid andningsbesvär, flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen.
P405: Förvaras inlåst
P501: Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall.