Ring oss idag! 0340 69 00 00. Vardagar 06:30 - 17:00 Lördagar 9:00 - 12:00 Sön- & helgdagar Stängt
  • Lånesläp
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar
Välj butik
Butik
Varbergs Trä Varberg
Susvindsvägen 22
432 32 Varberg
Öppettider
  • Mån-Fre 06:30 - 17:00
  • Lör Stängt
  • Sön Stängt
Butik
Varbergs Trä Falkenberg
Plankagårdsvägen 3
311 45 Falkenberg
Öppettider
  • Mån-Fre 06:30 - 17:00
  • Lör Stängt
  • Sön Stängt

Varukorg

Produkter
Antal
à-pris
Summa med moms
Art. nr: 008145428 EAN: 7340119503461 Lev. Art. nr: 901897

BALSAMTERPENTIN 1L 901897 (43771-1282)

OTTOSSON FÄRGMAKERI BALSAMTERPENTIN 1L 901897 , 008145428

Balsamterpentin Ottosson. Balsamterpentin är ett lösningsmedel som är helt vegetabiliskt och består av destillerad kåda från europeiska pinjeträd. Balsamterpentin används till spädning av linoljefärg, linolja, trätjära och även till rengöring av pens Läs mer

Hämta i butik
Varberg: Kontrollerar lagerstatus
Falkenberg: Kontrollerar lagerstatus
Köp online
Kontrollerar lagerstatus
Beräknad leverans:
Produktinformation

Balsamterpentin Ottosson. Balsamterpentin är ett lösningsmedel som är helt vegetabiliskt och består av destillerad kåda från europeiska pinjeträd. Balsamterpentin används till spädning av linoljefärg, linolja, trätjära och även till rengöring av pens

Balsamterpentin Ottosson. Balsamterpentin är ett lösningsmedel som är helt vegetabiliskt och består av destillerad kåda från europeiska pinjeträd. Balsamterpentin används till spädning av linoljefärg, linolja, trätjära och även till rengöring av penslar m.m.

Beteckning BT-1
Innehåll (l) 1
Typ Balsamterpentin
Miljöinformation
GHS02
GHS07
GHS08
GHS09
Faroangivelser
H226: Brandfarlig vätska och ånga.
H302: Skadligt vid förtäring.
H304: Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H312: Skadligt vid hudkontakt.
H315: Irriterar huden.
H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.
H332: Skadligt vid inandning.
H411: Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelser
P101: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102: Förvaras oåtkomligt för barn.
P210: Får inte utsättas för värme / gnistor / öppen låga / heta ytor. - Rökning förbjuden.
P280: Använd skyddshandskar / skyddskläder / ögonskydd / ansiktsskydd.
P301+P310: VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL
P331: Framkalla INTE kräkning.
P302+P352: VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.
P305+P351+P338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera
P273: Undvik utsläpp till miljön.
P501: Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall.
Kompletterande märkning
eller läkare.:
minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.: